دکتر اسماعیل ابراهیمی - دکترعباس طباطبایی
فیزیوتراپیست دکتر اسماعیل ابراهیمی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر عباس طباطبایی استادریار دانشگاه علوم پزشکی ایران

لیست دوره های استاد : دکتر اسماعیل ابراهیمی - دکترعباس طباطبایی