درک زیروبمی در شنوندگان طبیعی و چالش‌های آن در افراد دارای کاشت حلزون
درک زیروبمی در شنوندگان طبیعی و چالش‌های آن در افراد دارای کاشت حلزون
آواج
درک زیروبمی در شنوندگان طبیعی و چالش‌های آن در افراد دارای کاشت حلزون
آواج
1
درس
126
دقیقه
1
بازدید

بررسی اجمالی مبانی fNIRS ، fMRI و EEG و كاربرد آنها در كلينيك
بررسی اجمالی مبانی fNIRS ، fMRI و EEG و كاربرد آنها در كلينيك
آواج
بررسی اجمالی مبانی fNIRS ، fMRI و EEG و كاربرد آنها در كلينيك
آواج
1
درس
123
دقیقه
1
بازدید

رشد خواندن و نقائص پردازشي در نارساخواني بر اساس مولفه هاي دخيل در اين اختلال
رشد خواندن و نقائص پردازشي در نارساخواني بر اساس مولفه هاي دخيل در اين اختلال
آواج
رویکردهای مبتنی بر ارتباط در اختلالات رشدی زبان
رویکردهای مبتنی بر ارتباط در اختلالات رشدی زبان
آواج
رویکردهای مبتنی بر ارتباط در اختلالات رشدی زبان
آواج
2
درس
273
دقیقه
2
بازدید

فوت و فن مطالعه و برنامه‌ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
فوت و فن مطالعه و برنامه‌ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
آواج
فوت و فن مطالعه و برنامه‌ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
آواج
1
درس
115
دقیقه
1
بازدید

آنچه یک گفتاردرمانگر باید درباره گفتار نایی-مروی بداند
آنچه یک گفتاردرمانگر باید درباره گفتار نایی-مروی بداند
آواج
آنچه یک گفتاردرمانگر باید درباره گفتار نایی-مروی بداند
آواج
2
درس
229
دقیقه
2
بازدید

ارزیابی‌های رایج و روش‌های درمان در بیماران با شکاف لب و کام
ارزیابی‌های رایج و روش‌های درمان در بیماران با شکاف لب و کام
آواج
ارزیابی‌های رایج و روش‌های درمان در بیماران با شکاف لب و کام
آواج
2
درس
360
دقیقه
2
بازدید

مداخلات پزشکی و توانبخشی در سرطان حنجره
مداخلات پزشکی و توانبخشی در سرطان حنجره
آواج
مداخلات پزشکی و توانبخشی در سرطان حنجره
آواج
3
درس
625
دقیقه
3
بازدید

مجموعه افسانه موفقیت
مجموعه افسانه موفقیت
آواج
مجموعه افسانه موفقیت
آواج
4
درس
255
دقیقه
4
بازدید

Why We Sometimes Stutter and Sometimes Not
Why We Sometimes Stutter and Sometimes Not
آواج
Why We Sometimes Stutter and Sometimes Not
آواج
1
درس
91
دقیقه
1
بازدید

اتیسم جلسه اول
اتیسم جلسه اول
آواج
اتیسم جلسه اول
آواج
4
درس
189
دقیقه
4
بازدید

اتیسم جلسه دوم
اتیسم جلسه دوم
آواج
اتیسم جلسه دوم
آواج
4
درس
198
دقیقه
4
بازدید

اتیسم جلسه سوم
اتیسم جلسه سوم
آواج
اتیسم جلسه سوم
آواج
4
درس
194
دقیقه
4
بازدید

اتیسم جلسه چهارم
اتیسم جلسه چهارم
آواج
اتیسم جلسه چهارم
آواج
2
درس
197
دقیقه
2
بازدید

اتیسم جلسه پنجم
اتیسم جلسه پنجم
آواج
اتیسم جلسه پنجم
آواج
2
درس
210
دقیقه
2
بازدید

اتیسم جلسه ششم
اتیسم جلسه ششم
آواج
اتیسم جلسه ششم
آواج
2
درس
207
دقیقه
2
بازدید

چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟
چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟
آواج
چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟
آواج
1
درس
90
دقیقه
1
بازدید

evaluating and treating adult who stutter
evaluating and treating adult who stutter
آواج
evaluating and treating adult who stutter
آواج
1
درس
127
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی در لکنت بزرگسال
ارزیابی در لکنت بزرگسال
آواج
ارزیابی در لکنت بزرگسال
آواج
1
درس
194
دقیقه
1
بازدید

رویکرد های fluency shaping با تمرکز بر روش کمپرداون
رویکرد های fluency shaping با تمرکز بر روش کمپرداون
آواج
رویکرد های fluency shaping با تمرکز بر روش کمپرداون
آواج
2
درس
288
دقیقه
2
بازدید

درمان و درمانگر من چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
درمان و درمانگر من چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
آواج
درمان و درمانگر من چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
آواج
1
درس
119
دقیقه
1
بازدید

لکنت از منظر علوم اعصاب
لکنت از منظر علوم اعصاب
آواج
لکنت از منظر علوم اعصاب
آواج
1
درس
141
دقیقه
1
بازدید

رویکرد درمان شناختی _ رفتاری در لکنت بزرگسال
رویکرد درمان شناختی _ رفتاری در لکنت بزرگسال
آواج
رویکرد درمان شناختی _ رفتاری در لکنت بزرگسال
آواج
1
درس
193
دقیقه
1
بازدید

سناریوهای بالینی در درمان لکنت _ مرحله انتقال
سناریوهای بالینی در درمان لکنت _ مرحله انتقال
آواج
سناریوهای بالینی در درمان لکنت _ مرحله انتقال
آواج
1
درس
172
دقیقه
1
بازدید

early childhood stuttering therapy
early childhood stuttering therapy
آواج
early childhood stuttering therapy
آواج
1
درس
118
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی در لکنت کودکان
ارزیابی در لکنت کودکان
آواج
ارزیابی در لکنت کودکان
آواج
1
درس
157
دقیقه
1
بازدید

درمان از راه دور در لکنت کودکان
درمان از راه دور در لکنت کودکان
آواج
درمان از راه دور در لکنت کودکان
آواج
1
درس
100
دقیقه
1
بازدید

درمان های غیرمستقیم در لکنت کودکان
درمان های غیرمستقیم در لکنت کودکان
آواج
درمان های غیرمستقیم در لکنت کودکان
آواج
2
درس
238
دقیقه
2
بازدید

روشهای مکمل در تکنیکهای گفتاردرمانی ویژه لکنت
روشهای مکمل در تکنیکهای گفتاردرمانی ویژه لکنت
آواج
روشهای مکمل در تکنیکهای گفتاردرمانی ویژه لکنت
آواج
2
درس
142
دقیقه
2
بازدید

رویکرد درمانی ELU
رویکرد درمانی ELU
آواج
رویکرد درمانی ELU
آواج
1
درس
125
دقیقه
1
بازدید

رویکرد درمانی FRP
رویکرد درمانی FRP
آواج
رویکرد درمانی FRP
آواج
2
درس
211
دقیقه
2
بازدید

رویکرد درمانی لیدکامب
رویکرد درمانی لیدکامب
آواج
رویکرد درمانی لیدکامب
آواج
2
درس
135
دقیقه
2
بازدید

رویکرد درمانی sigh-pause
رویکرد درمانی sigh-pause
آواج
رویکرد درمانی sigh-pause
آواج
1
درس
196
دقیقه
1
بازدید

رویکرد درمانی وست مید
رویکرد درمانی وست مید
آواج
رویکرد درمانی وست مید
آواج
1
درس
121
دقیقه
1
بازدید

دوره جامع لکنت بزرگسال
دوره جامع لکنت بزرگسال
آواج
دوره جامع لکنت بزرگسال
آواج
8
درس
1328
دقیقه
8
بازدید

دوره جامع لکنت کودکان
دوره جامع لکنت کودکان
آواج
دوره جامع لکنت کودکان
آواج
10
درس
1846
دقیقه
10
بازدید