ورزش در آب

چه چیزی یاد می گیرم؟ ـ تاثیرات ورزش در آب ـ ورزش مطلوب افراد چاق دچار کمر درد ـ تاثیرات ورزش در آب آسیب های زانو ( آرتروز ) ـ تاثیرات ورزش در آب آسیب های زانو ( رباط و مینیسک) ـ تاثیرات ورزش در آب آسیب های لگنی و شکستگی های لگنی ـ آبدرمانی سُرخوردگی مهره کمر
7
درس
7
فایل

مدرس دوره

هیــدروجیم
معرفی علمی فیزیوتراپی در آب