فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و استئوآرتریت
فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و استئوآرتریت
 محمد اکبری
توان پخش
فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و استئوآرتریت
توان پخش
1
درس
150
دقیقه
1
بازدید

تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری
تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری
فرناز جوکار
فرناز جوکار
تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری
فرناز جوکار
1
درس
113
دقیقه
1
بازدید

اصول تفسیر یافته های MRI مفصل زانو
اصول تفسیر یافته های MRI مفصل زانو
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
اصول تفسیر یافته های MRI مفصل زانو
محمد پور اعتضاد
1
درس
189
دقیقه
1
بازدید

اصول تفسیر یافته های MRI ستون فقرات
اصول تفسیر یافته های MRI ستون فقرات
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
اصول تفسیر یافته های MRI ستون فقرات
محمد پور اعتضاد
2
درس
196.02
دقیقه
2
بازدید

اصول تفسیر یافته های MRI کمربند شانه‌ای
اصول تفسیر یافته های MRI کمربند شانه‌ای
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
اصول تفسیر یافته های MRI کمربند شانه‌ای
محمد پور اعتضاد
1
درس
117
دقیقه
1
بازدید

کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
محمد پور اعتضاد
1
درس
167
دقیقه
1
بازدید

تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها
تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها
محمد پور اعتضاد
2
درس
235
دقیقه
2
بازدید