فیزیوتراپی در آب در سکته مغزی (همی پلژی)
فیزیوتراپی در آب در سکته مغزی (همی پلژی)
دکتر هنگامه نیکجوی
دکتر هنگامه نیکجوی
فیزیوتراپی در آب در سکته مغزی (همی پلژی)
دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
30
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در آب  در سیاتالژی
فیزیوتراپی در آب در سیاتالژی
دکتر هنگامه نیکجوی
دکتر هنگامه نیکجوی
فیزیوتراپی در آب در سیاتالژی
دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
19
دقیقه
1
بازدید

«کاربرد تئوری Carlo Perfetti در بازتوانی NeuroCognitive»
«کاربرد تئوری Carlo Perfetti در بازتوانی NeuroCognitive»
توان پخش
توان پخش
«کاربرد تئوری Carlo Perfetti در بازتوانی NeuroCognitive»
توان پخش
1
درس
576
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)
فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)
حمزه بهارلوئی
حمزه بهارلوئی
فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)
حمزه بهارلوئی
2
درس
228
دقیقه
2
بازدید

درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی
درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
صوفیا نقدی
درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
3
درس
208
دقیقه
3
بازدید

تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
حمزه بهارلوئی
حمزه بهارلوئی
تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
حمزه بهارلوئی
2
درس
236
دقیقه
2
بازدید

تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی
تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
صوفیا نقدی
تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
2
درس
251
دقیقه
2
بازدید

فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی
فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی
حمزه بهارلوئی
حمزه بهارلوئی
فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی
حمزه بهارلوئی
2
درس
236
دقیقه
2
بازدید