مجموعه آموزشی لاغری کاهش سایز و تناسب اندام در حیطه فیزیوتراپی
مجموعه آموزشی لاغری کاهش سایز و تناسب اندام در حیطه فیزیوتراپی
مریم معنوی شاد
مریم معنوی شاد
مجموعه آموزشی لاغری کاهش سایز و تناسب اندام در حیطه فیزیوتراپی
مریم معنوی شاد
1
درس
153
دقیقه
1
بازدید

آشنایی با مدالیته ها و تکنیک های فیزیوتراپی در زمینه لاغری و زیبایی
آشنایی با مدالیته ها و تکنیک های فیزیوتراپی در زمینه لاغری و زیبایی
توان پخش
توان پخش
آشنایی با مدالیته ها و تکنیک های فیزیوتراپی در زمینه لاغری و زیبایی
توان پخش
1
درس
50
دقیقه
1
بازدید