آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله هشتم ارزشیابی و اندازه گیری 1403
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله هشتم ارزشیابی و اندازه گیری 1403
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله هشتم ارزشیابی و اندازه گیری 1403
قدمعلی طالبی
1
درس
107
دقیقه
1
بازدید

آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله هفتم الگوها و تکنیک های PNF
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله هفتم الگوها و تکنیک های PNF
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله هفتم الگوها و تکنیک های PNF
قدمعلی طالبی
1
درس
105
دقیقه
1
بازدید

آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله ششم تمرین درمانی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله ششم تمرین درمانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله ششم تمرین درمانی
قدمعلی طالبی
1
درس
114
دقیقه
1
بازدید

آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله پنجم الکتروتراپی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله پنجم الکتروتراپی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله پنجم الکتروتراپی
قدمعلی طالبی
1
درس
116
دقیقه
1
بازدید

آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله چهارم مدالیته های فیزیکی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله چهارم مدالیته های فیزیکی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله چهارم مدالیته های فیزیکی
قدمعلی طالبی
1
درس
110
دقیقه
1
بازدید

آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله سوم بیومکانیک اندام تحتانی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله سوم بیومکانیک اندام تحتانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله سوم بیومکانیک اندام تحتانی
قدمعلی طالبی
1
درس
124
دقیقه
1
بازدید

آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله دوم بیومکانیک اندام فوقانی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله دوم بیومکانیک اندام فوقانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله دوم بیومکانیک اندام فوقانی
قدمعلی طالبی
1
درس
109
دقیقه
1
بازدید

آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله اول بیومکانیک پایه و ستون فقرات
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله اول بیومکانیک پایه و ستون فقرات
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله اول بیومکانیک پایه و ستون فقرات
قدمعلی طالبی
1
درس
112
دقیقه
1
بازدید

پی ان اف
پی ان اف
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
پی ان اف
قدمعلی طالبی
3
درس
276
دقیقه
3
بازدید

تمرین درمانی
تمرین درمانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
تمرین درمانی
قدمعلی طالبی
7
درس
283
دقیقه
7
بازدید

مدالیته های الکتروتراپی
مدالیته های الکتروتراپی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
مدالیته های الکتروتراپی
قدمعلی طالبی
6
درس
415
دقیقه
6
بازدید

مدالیته های فیزیوتراپی
مدالیته های فیزیوتراپی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
مدالیته های فیزیوتراپی
قدمعلی طالبی
7
درس
327
دقیقه
7
بازدید

بیومکانیک راه رفتن
بیومکانیک راه رفتن
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک راه رفتن
قدمعلی طالبی
1
درس
126
دقیقه
1
بازدید

بیومکانیک اندام تحتانی
بیومکانیک اندام تحتانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک اندام تحتانی
قدمعلی طالبی
3
درس
367
دقیقه
3
بازدید

بیومکانیک ستون فقرات
بیومکانیک ستون فقرات
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک ستون فقرات
قدمعلی طالبی
4
درس
314
دقیقه
4
بازدید

بیومکانیک پایه
بیومکانیک پایه
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک پایه
قدمعلی طالبی
3
درس
222
دقیقه
3
بازدید

بیومکانیک اندام فوقانی
بیومکانیک اندام فوقانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک اندام فوقانی
قدمعلی طالبی
3
درس
294
دقیقه
3
بازدید

فیزیوتراپی سالمندان در آب
فیزیوتراپی سالمندان در آب
دکتر هنگامه نیکجوی
دکتر هنگامه نیکجوی
فیزیوتراپی سالمندان در آب
دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
23
دقیقه
1
بازدید