آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله دوم بیومکانیک اندام فوقانی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله دوم بیومکانیک اندام فوقانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله دوم بیومکانیک اندام فوقانی
قدمعلی طالبی
1
درس
109
دقیقه
1
بازدید

آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله اول بیومکانیک پایه و ستون فقرات
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله اول بیومکانیک پایه و ستون فقرات
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله اول بیومکانیک پایه و ستون فقرات
قدمعلی طالبی
1
درس
112
دقیقه
1
بازدید

مجموعه تستهای فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب
مجموعه تستهای فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
مجموعه تستهای فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب
قدمعلی طالبی
13
درس
90
دقیقه
13
بازدید

پی ان اف
پی ان اف
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
پی ان اف
قدمعلی طالبی
3
درس
276
دقیقه
3
بازدید

تمرین درمانی
تمرین درمانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
تمرین درمانی
قدمعلی طالبی
7
درس
283
دقیقه
7
بازدید

مدالیته های الکتروتراپی
مدالیته های الکتروتراپی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
مدالیته های الکتروتراپی
قدمعلی طالبی
6
درس
415
دقیقه
6
بازدید

مدالیته های فیزیوتراپی
مدالیته های فیزیوتراپی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
مدالیته های فیزیوتراپی
قدمعلی طالبی
7
درس
327
دقیقه
7
بازدید

بیومکانیک راه رفتن
بیومکانیک راه رفتن
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک راه رفتن
قدمعلی طالبی
1
درس
126
دقیقه
1
بازدید

بیومکانیک اندام تحتانی
بیومکانیک اندام تحتانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک اندام تحتانی
قدمعلی طالبی
3
درس
367
دقیقه
3
بازدید

بیومکانیک ستون فقرات
بیومکانیک ستون فقرات
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک ستون فقرات
قدمعلی طالبی
4
درس
314
دقیقه
4
بازدید

بیومکانیک پایه
بیومکانیک پایه
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک پایه
قدمعلی طالبی
3
درس
222
دقیقه
3
بازدید

بیومکانیک اندام فوقانی
بیومکانیک اندام فوقانی
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
بیومکانیک اندام فوقانی
قدمعلی طالبی
3
درس
294
دقیقه
3
بازدید