فیزیوتراپی سالمندان در آب
فیزیوتراپی سالمندان در آب
دکتر هنگامه نیکجوی
دکتر هنگامه نیکجوی
فیزیوتراپی سالمندان در آب
دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
23
دقیقه
1
بازدید

تعویض مفصل زانو و فیزیوتراپی در آب
تعویض مفصل زانو و فیزیوتراپی در آب
دکتر هنگامه نیکجوی
دکتر هنگامه نیکجوی
تعویض مفصل زانو و فیزیوتراپی در آب
دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
11
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در آب در سکته مغزی (همی پلژی)
فیزیوتراپی در آب در سکته مغزی (همی پلژی)
دکتر هنگامه نیکجوی
دکتر هنگامه نیکجوی
فیزیوتراپی در آب در سکته مغزی (همی پلژی)
دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
30
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در آب  در سیاتالژی
فیزیوتراپی در آب در سیاتالژی
دکتر هنگامه نیکجوی
دکتر هنگامه نیکجوی
فیزیوتراپی در آب در سیاتالژی
دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
19
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در آب بیماران ام اس
فیزیوتراپی در آب بیماران ام اس
هیــدروجیم
هیــدروجیم
فیزیوتراپی در آب بیماران ام اس
هیــدروجیم
1
درس
11
دقیقه
1
بازدید

تمرینات آب درمانی
تمرینات آب درمانی
هیــدروجیم
هیــدروجیم
تمرینات آب درمانی
هیــدروجیم
4
درس
6
دقیقه
4
بازدید

آسیب ACL و فیزیوتراپی در آب
آسیب ACL و فیزیوتراپی در آب
هیــدروجیم
هیــدروجیم
آسیب ACL و فیزیوتراپی در آب
هیــدروجیم
2
درس
18
دقیقه
2
بازدید

ورزش در آب
ورزش در آب
هیــدروجیم
هیــدروجیم
ورزش در آب
هیــدروجیم
7
درس
26
دقیقه
7
بازدید