کارگاه عملی کینزیوتیپ
کارگاه عملی کینزیوتیپ
یزدان یوسفی
یزدان یوسفی
کارگاه عملی کینزیوتیپ
یزدان یوسفی
2
درس
429
دقیقه
2
بازدید

راهنمای بالینی استفاده از کینزیوتیپ در کلیه ضایعات عضلانی اسکلتی بخش دوم
راهنمای بالینی استفاده از کینزیوتیپ در کلیه ضایعات عضلانی اسکلتی بخش دوم
پی تی آرتیکل
پی تی آرتیکل
راهنمای بالینی استفاده از کینزیوتیپ در کلیه ضایعات عضلانی اسکلتی بخش دوم
پی تی آرتیکل
2
درس
51
دقیقه
2
بازدید

راهنمای بالینی استفاده از کینزیوتیپ در کلیه ضایعات عضلانی-اسکلتی بخش اول
راهنمای بالینی استفاده از کینزیوتیپ در کلیه ضایعات عضلانی-اسکلتی بخش اول
پی تی آرتیکل
پی تی آرتیکل
راهنمای بالینی استفاده از کینزیوتیپ در کلیه ضایعات عضلانی-اسکلتی بخش اول
پی تی آرتیکل
2
درس
72
دقیقه
2
بازدید