فیزیوتراپی اطفال در کلینیک
فیزیوتراپی اطفال در کلینیک
ام‌البنین علیرضایی
ام‌البنین علیرضایی
فیزیوتراپی اطفال در کلینیک
ام‌البنین علیرضایی
2
درس
792
دقیقه
2
بازدید

معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح دوم)
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح دوم)
ام‌البنین علیرضایی
ام‌البنین علیرضایی
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح دوم)
ام‌البنین علیرضایی
1
درس
101
دقیقه
1
بازدید

معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح اول)
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح اول)
ام‌البنین علیرضایی
ام‌البنین علیرضایی
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح اول)
ام‌البنین علیرضایی
1
درس
114
دقیقه
1
بازدید