تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی

چه چیزی یاد می گیرم فیزیوتراپی بیماران سکته مغزی
2
درس
3
فایل
120000 تومان

مدرس دوره

صوفیا نقدی
فیزیوتراپیست