فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و استئوآرتریت

1
درس
2
فایل

مدرس دوره

محمد اکبری
(استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران)