تفسیر رادیولوژی قفسه سینه

سرفصل‌ها: مبانی و تعاریف پایه اشعه ایکس نماهای رادیوگرافی قفسه سینه یافته‌های رادیولوژیک بیماری‌های قفسه سینه بررسی ABCDE رادیوگرافی قفسه سینه: _A (راه‌های هوایی): انحراف نای، زاویه کارینا ‏_B (تنفس): کلاپس ریه، ضایعات توده‌ای، پنومونکتومی، ... _C (گردش خون): دکستروکاردیا، بزرگ شدن قلب، ... _D (نقص): شکستگی دنده یا سایر ناهنجاری‌های استخوانی _E (موارد دیگر): پنوموپریتونن، ماستکتومی،.... وضعیت‌های رایج و علائم رادیولوژیک آن‌ها
1
درس
3
فایل
75000 تومان

مدرس دوره

مهدی کرابی
مدرس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار