کارگاه عملی کینزیوتیپ

کارگاه کینزیوتیپ شامل : ۱.تئوری و مبانی اولیه ۲.توضیح application technics به صورت عملی ۳. عملیات kinesiotaping اندام فوقانی سر و گردن ۴. عملیات kinesiotaping اندام تحتانی کمر و لگن ۵.team work
1
درس
3
فایل
350000 تومان

مدرس دوره

یزدان یوسفی
فیزیوتراپیست کلینیک فرم با تحصیلات تکمیلی در رشته فیزیوتراپی و ضایعات ورزشی