تمرینات کف لگن

این تمرینات ویژه بیماران کلینیک خانم دکتر نیکجوی می باشد و فقط با هماهنگی کلینیک فعال می شود.
1
درس
9
فایل
100000 تومان