آشنایی با متد تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح اول (ستون فقرات کمری)

3
درس
10
فایل
1300000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

روز اول

play_arrow
پارت اول
61:57 - 344.7 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
66:27 - 333.28 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
63:01 - 350.84 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
62:30 - 268.64 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
61:53 - 296.8 مگابایت

روز دوم

play_arrow
پارت اول
74:24 - 414.38 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
75:27 - 419.33 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
76:35 - 426.15 مگابایت

روز سوم

play_arrow
پارت اول
73:50 - 408.97 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
75:17 - 420.7 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
76:18 - 424.85 مگابایت

فایل تکمیلی

play_arrow
پارت اول
24:4 - 172.88 مگابایت

فایل تکمیلی

play_arrow
پارت اول
00:54 - 5.89 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
00:34 - 3.26 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
00:58 - 7.92 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
00:52 - 5.81 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
00:52 - 4.39 مگابایت
play_arrow
پارت ششم
01:38 - 9.07 مگابایت
play_arrow
پارت هفتم
00:52 - 5.36 مگابایت
play_arrow
پارت هشتم
01:24 - 5.29 مگابایت
play_arrow
پارت نهم
01:30 - 8.32 مگابایت
play_arrow
پارت دهم
00:51 - 5.76 مگابایت
play_arrow
پارت یازدهم
01:15 - 7.63 مگابایت
play_arrow
پارت دوازدهم
01:24 - 8.04 مگابایت
play_arrow
پارت سیزدهم
01:39 - 6.64 مگابایت
play_arrow
پارت چهاردهم
01:21 - 11.66 مگابایت
play_arrow
پارت پانزدهم
01:26 - 5.30 مگابایت
play_arrow
پارت شانزدهم
01:10 - 7.50 مگابایت
play_arrow
پارت هفدهم
00:58 - 3.71 مگابایت
play_arrow
پارت هجدهم
00:56 - 5.93 مگابایت
play_arrow
پارت نوزدهم
01:01 - 3.67 مگابایت
play_arrow
پارت بیستم
01:06 - 4.13 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و یکم
01:09 - 6.87 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و دوم
00:54 - 5.24 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و سوم
00:47 - 5.28 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و چهارم
00:56 - 9.65 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و پنجم
01:37 - 7.54 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه pdf
- 11.6 مگابایت