آشنایی با متد تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح اول (ستون فقرات کمری)

3
درس
10
فایل
1300000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

روز اول

play_arrow
پارت اول
61:57 - 344.7 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
66:27 - 333.28 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
63:01 - 350.84 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
62:30 - 268.64 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
61:53 - 296.8 مگابایت

روز دوم

play_arrow
پارت اول
74:24 - 414.38 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
75:27 - 419.33 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
76:35 - 426.15 مگابایت

روز سوم

play_arrow
پارت اول
73:50 - 408.97 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
75:17 - 420.7 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
76:18 - 424.85 مگابایت

فایل تکمیلی

play_arrow
پارت اول
24:4 - 172.88 مگابایت

فایل تکمیلی

play_arrow
پارت اول
00:54 - 5.89 مگابایت
play_arrow
پارت دوم
00:34 - 3.26 مگابایت
play_arrow
پارت سوم
00:58 - 7.92 مگابایت
play_arrow
پارت چهارم
00:52 - 5.81 مگابایت
play_arrow
پارت پنجم
00:52 - 4.39 مگابایت
play_arrow
پارت ششم
01:38 - 9.07 مگابایت
play_arrow
پارت هفتم
00:52 - 5.36 مگابایت
play_arrow
پارت هشتم
01:24 - 5.29 مگابایت
play_arrow
پارت نهم
01:30 - 8.32 مگابایت
play_arrow
پارت دهم
00:51 - 5.76 مگابایت
play_arrow
پارت یازدهم
01:15 - 7.63 مگابایت
play_arrow
پارت دوازدهم
01:24 - 8.04 مگابایت
play_arrow
پارت سیزدهم
01:39 - 6.64 مگابایت
play_arrow
پارت چهاردهم
01:21 - 11.66 مگابایت
play_arrow
پارت پانزدهم
01:26 - 5.30 مگابایت
play_arrow
پارت شانزدهم
01:10 - 7.50 مگابایت
play_arrow
پارت هفدهم
00:58 - 3.71 مگابایت
play_arrow
پارت هجدهم
00:56 - 5.93 مگابایت
play_arrow
پارت نوزدهم
01:01 - 3.67 مگابایت
play_arrow
پارت بیستم
01:06 - 4.13 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و یکم
01:09 - 6.87 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و دوم
00:54 - 5.24 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و سوم
00:47 - 5.28 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و چهارم
00:56 - 9.65 مگابایت
play_arrow
پارت بیست و پنجم
01:37 - 7.54 مگابایت
picture_as_pdf
فایل ضمیمه pdf
- 11.6 مگابایت

فایل های تکمیلی

volume_down
01-force progression 1st slide
1:57 - 1,012 مگابایت
volume_down
02-Force progression- force progression include copy
11:18 - 19,384 مگابایت
volume_down
03-Force progression- 3rd slide
5:09 - 8,846 مگابایت
volume_down
04-force progression 3rd slde
2:44 - 1,413 مگابایت
volume_down
05-Force Alrenatives
7:35 - 3,895 مگابایت
volume_down
06-MDT classification (1)
1:15 - 645 مگابایت
volume_down
07-evaluation
6:27 - 3,405 مگابایت
volume_down
08-prevalence
3:17 - 1,731 مگابایت
volume_down
09-Diagram
17:34 - 9,263 مگابایت
volume_down
10-derangement
6:30 - 3,254 مگابایت
volume_down
11-derangement_2
5:26 - 9,308 مگابایت
volume_down
12-derangement syndrome
2:35 - 1,298 مگابایت
volume_down
13-derangement - features hx
4:38 - 2,397 مگابایت
volume_down
14-derangement - exam.m4a
7:13 - 3,732 مگابایت
volume_down
15-derangement ( ant - post - postrolat )
2:25 - 1,256 مگابایت
volume_down
16-derangement - site of pain
2:17 - 1,189 مگابایت
picture_as_pdf
17-deformities
7:59 - 4,230 مگابایت

فایل های تکمیلی

picture_as_pdf
P2-01-postural syndrome.m4a
13:22 - 22,894 مگابایت
volume_down
P2-02 - Other group.m4a
3:02 - 5,202 مگابایت
volume_down
P2-03 - other subgroups
14:31 - 7,340 مگابایت
volume_down
P2-04-evaluation , next slide
5:17 - 2,724 مگابایت
volume_down
P2-05-traffic lights of mdt
0:53 - 464 مگابایت
volume_down
P2-06-traffic lights 2
5:52 - 3,025 مگابایت
volume_down
P2-07-traffic lights 3
12:26 - 21,329 مگابایت
volume_down
P2-08-mechanical response 4
7:27 - 3,841 مگابایت
volume_down
P2- 09-assessment - a.history -targets
7:46 - 4,005 مگابایت
volume_down
P2-10-History-section one
11:06 - 5,732 مگابایت
volume_down
P2-11-history section two
2:21 - 1,217 مگابایت
volume_down
P2- 12-history section 3
7:52 - 4,066 مگابایت
volume_down
P2-13-history section 4 - worse-better
19:10 - 9,897 مگابایت
picture_as_pdf
P2- 14-history section five
7:52 - 13,463 مگابایت
volume_down
P2-15-history section 6 - specific Q
19:22 - 9,988 مگابایت
volume_down
P2- 16-P-E targets
3:49 - 1,971 مگابایت
volume_down
P2- 17-p-E postural observe
6:14 - 3,193 مگابایت
volume_down
P2- 18-Neurologic exam
4:28 - 2,311 مگابایت
volume_down
P2- 19-dermatome - myotome
3:28 - 1,788 مگابایت
volume_down
P2- 20-P-E , Movement loss
10:46 - 18,471 مگابایت
volume_down
P2-21- P-E , Repeated mvm
19:24 - 9,990 مگابایت
volume_down
P2- 22-How to choose
4:27 - 2,292 مگابایت
volume_down
P2- 23-P-E , static tests
5:16 - 2,718 مگابایت
volume_down
P2-24-P-E , other test
1:13 - 630,981 مگابایت
volume_down
P2- 25-provisional classification
5:11 - 2,677 مگابایت
volume_down
P2 - 26-Drivers of pain , contextual drivers
5:54 - 4,591 مگابایت
volume_down
P2- 27-principles of management
4:06 - 2,122 مگابایت
volume_down
P2- 28-Establish Badeline
5:40 - 2,922 مگابایت