Mobilisation | Mulligan

هدف از این دوره چیست؟ آموزش حرکت درمانی با مولیگان
41
درس
41
فایل
15000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

عناوین دروس

play_arrow
قسمت اول
04:34 - 20.4 مگابایت
play_arrow
قسمت دوم
02:01 - 8.14 مگابایت
play_arrow
قسمت سوم
03:56 - 17.4 مگابایت
play_arrow
قسمت چهارم
01:10 - 4.62 مگابایت
play_arrow
قسمت پنجم
02:50 - 11.8 مگابایت
play_arrow
قسمت ششم
02:49 - 11.3 مگابایت
play_arrow
قسمت هفتم
02:35 - 10.1 مگابایت
play_arrow
قسمت هشتم
03:35 - 14.7 مگابایت
play_arrow
قسمت نهم
02:21 - 9.47 مگابایت
play_arrow
قسمت دهم
02:23 - 9.97 مگابایت
play_arrow
قسمت یازدهم
02:37 - 11.0 مگابایت
play_arrow
قسمت دوازدهم
02:19 - 9.70 مگابایت
play_arrow
قسمت سیزدهم
04:23 - 19.0 مگابایت
play_arrow
قسمت چهاردهم
02:56 - 12.7 مگابایت
play_arrow
قسمت پانزدهم
02:58 - 12.6 مگابایت
play_arrow
قسمت شانزدهم
01:21 - 5.64 مگابایت
play_arrow
قسمت هفدهم
00:56 - 3.99 مگابایت
play_arrow
قسمت هجدهم
00:35 - 2.19 مگابایت
play_arrow
قسمت نوزدهم
01:07 - 4.17 مگابایت
play_arrow
قسمت بیستم
03:52 - 16.9 مگابایت
play_arrow
قسمت بیست و یکم
04:19 - 18.6 مگابایت
play_arrow
قسمت بیست و دوم
09:09 - 40.4 مگابایت
play_arrow
قسمت بیست و سوم
03:48 - 16.6 مگابایت
play_arrow
قسمت بیست و چهارم
03:54 - 16.7 مگابایت
play_arrow
قسمت بیست و پنجم
01:19 - 5.67 مگابایت
play_arrow
قسمت بیست و ششم
01:57 - 8.72 مگابایت
play_arrow
قسمت بیست و هفتم
01:23 - 5.91 مگابایت
play_arrow
قسمت بیست و هشتم
01:09 - 4.92 مگابایت
play_arrow
قسمت بیست و نهم
01:46 - 7.80 مگابایت
play_arrow
قسمت سی ام
03:32 - 15.4 مگابایت
play_arrow
قسمت سی و یکم
06:33 - 29.2 مگابایت
play_arrow
قسمت سی و دوم
02:26 - 11.0 مگابایت
play_arrow
قسمت سی و سوم
01:22 - 5.92 مگابایت
play_arrow
قسمت سی و چهارم
01:33 - 6.28 مگابایت
play_arrow
قسمت سی و پنجم
01:59 - 8.43 مگابایت
play_arrow
قسمت سی و ششم
01:23 - 5.63 مگابایت
play_arrow
قسمت سی و هفتم
02:07 - 8.99 مگابایت
play_arrow
قسمت سی و هشتم
01:03 - 4.08 مگابایت
play_arrow
قسمت سی و نهم
05:01 - 22.3 مگابایت
play_arrow
قسمت چهلم
03:55 - 15.9 مگابایت
play_arrow
قسمت چهل و یکم
03:12 - 14.0 مگابایت

مدرس دوره

توان پخش
شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند