مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری

چه چیزی یاد می گیرم مروری بر قواعد بیومکانیکی و پاتومکانیک های شایع ستون فقرات کمری مروری بر منطق بالینی درمان های دستی ستون فقرات کمری بررسی دیدگاه های مطرح در درمان (مکنزی، میتلند و مالیگان) روش ارزیابی صحیح ستون فقرات، از شروع تا تصمیم گیری صحیح بالینی
3
درس
3
فایل
100000 تومان