درمان توانبخشی سرگیجه های محیطی

چه چیزی یاد می گیرم
سرفصل‌ها:
تعریف تعادل، سرگیجه، نیستاگموس، آناتومی، فیزیولوژی سیستم تعادلی و وستیبولار
تشخیص افتراقی سرگیجه‌های مرکزی و محیطی
تست‌های ارزیابی سیستم وستیبولار
تستهای تشخیصی انواع BPPV
مانورهای درمانی انواع BPPV
تکنیکهای توانبخشی وستیبولار

3
درس
3
فایل
170000 تومان

مدرس دوره