وبینارهای درد گردن

چه چیزی یاد می گیرم تشخیص افتراقی گردن درد ارزیابی تصویربرداری برای درد گردن دیسک گردنی ملوپاتی، تشخیص و مدیریت
4
درس
4
فایل

مدرس دوره

توان پخش
شرکت توان پخش در زمینه فروش محصولات آموزشی توان بخشی فعالیت می کند