دکتر عباس طباطبایی
استادریار دانشگاه علوم پزشکی ایران

لیست دوره های استاد : دکتر عباس طباطبایی