ارزیابی و مدیریت زخم

▫️ آناتومی و فیزیولوژی پوست ▪️ روند التیام زخم ▫️ ارزیابی بیمار ▪️ ارزیابی زخم ▫️ مدیریت زخم ▪️ آماده‌سازی بستر زخم ▫️ دسته‌بندی انواع زخم ▪️ درد و عفونت در زخم
0
درس
0
فایل
250000 تومان