پیشنهاد ویژه

متد سه بعدی برای درمان اسکولیوز
متد سه بعدی برای درمان اسکولیوز
فرناز جوکار
فرناز جوکار
متد سه بعدی برای درمان اسکولیوز
فرناز جوکار
4
درس
550
دقیقه
4
بازدید

فیزیوتراپی در آب در سکته مغزی (همی پلژی)
فیزیوتراپی در آب در سکته مغزی (همی پلژی)
دکتر هنگامه نیکجوی
دکتر هنگامه نیکجوی
فیزیوتراپی در آب در سکته مغزی (همی پلژی)
دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
30
دقیقه
1
بازدید

فیزیوتراپی در آب  در سیاتالژی
فیزیوتراپی در آب در سیاتالژی
دکتر هنگامه نیکجوی
دکتر هنگامه نیکجوی
فیزیوتراپی در آب در سیاتالژی
دکتر هنگامه نیکجوی
1
درس
19
دقیقه
1
بازدید